නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

අපි කැඩපත (වීදුරු කැඩපත, සඳ දර්පණය, රාක්ක සහිත කැඩපත, ලෝහ රාමු කැඩපත, ආදිය), ලී අත්කම් (ලී රාක්කය, ලී බිත්ති රාක්කය, ලී පාවෙන රාක්කය, ලී ඇසුරුම් පෙට්ටිය, ලී පෙට්ටිය, ආදිය) ලෝහ රාක්ක (ලෝහ රාක්ක , ලෝහ බකල්, ලෝහ කූඩය, ලෝහ පළතුරු කූඩය, ලෝහ රඳවනය, ලෝහ පළතුරු රඳවනය, ආදිය) වීදුරු අත්කම් (වීදුරු බෝතලය, වීදුරු සුවඳ විලවුන් බෝතලය, ආදිය) , දුම්මල අත්කම් සහ පිඟන් මැටි ආභරණ හෝ නත්තල්, හැලොවීන්, පාස්කු සහ පාස්කු සඳහා තෑගි මත.

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන