නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

අපි මිරර් (වීදුරු මිරර්, මූන් මිරර්, රාක්ක සහිත මිරර්, ලෝහ රාමු මිරර්, ආදිය), ලී අත්කම් (ලී රාක්කය, ලී බිත්ති රාක්කය, ලී පාවෙන රාක්කය, ලී ඇසුරුම් පෙට්ටිය, ලී පෙට්ටිය, ආදිය) ගැන අපි විශේෂීකරණය කරමු. , ලෝහ බකල්, ලෝහ කූඩය, ලෝහ පළතුරු කූඩය, ලෝහ දරන්නා, ලෝහ පළතුරු දරන්නා, ආදිය) වීදුරු අත්කම් (වීදුරු බෝතල්, වීදුරු සුවඳ විලවුන් බෝතල්, ආදිය), දුම්මල, අත්කම් සහ පිඟන් මැටි සැරසිලි හෝ නත්තල්, හැලොවීන්, පාස්කු සහ වැලන්ටයින් සඳහා තෑගි මත.

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන